به هر حال

دنیا اونی نیست که من فکر می کنم.

به هر حال

دنیا اونی نیست که من فکر می کنم.

وقتی از محدوده امنت خارج بشی،
بزرگ می شی...
+
تغییرات را در سخت ترین شرایط
بپذیر :)

بایگانی

 دو روز روستا بودم و خوش گذشت...

*دَده :مامان بزرگ

  • فاطمه :)

خودکارِ آبی قشنگم استفراغ کرد،، مثل اینکه حالش خیلی بد بود...

  • فاطمه :)